Viltspår – Träna för att lyckas på viltspårprov

Våren har kommit till stora delar av vårt land och på många håll kan man börja spåra med sina hundar. Längst uppe i norr får vi dock vänta ett tag till. Detta är andra delen jag skriver om träning av spårhundar och här kommer jag fokusera på råd för dig som ämnar träna inför provstart med din hund. Är du nybörjare som vill börja spåra med din hund börja förslagsvis med att läsa föregående text Viltspår - Kom igång med träningen.

I det jag skriver utgår jag främst från mina erfarenheter från träning av mina egna hundar och observationer jag gjort av hundar jag bedömt på prov, det finns inga universal lösningar som fungerar på alla hundar så ibland måste man prova sig fram vad som passar just er och era hundar, men detta är en hjälp att komma igång.

Medan man arbetar med grunderna är det ofta bra att gå en viltspårkurs med sin hund. Inte minst för att byta erfarenheter med andra kring hundträning men också för att få insikt från andra hur den egna hunden jobbar. För att gå kurs krävs ofta inga förkunskaper alls, men det kan vara bra att ha förberett sig med att göra några enkla spår med hunden hemma för att känna sig trygg i att spårningen på absolut grundnivå fungerar och man kan fokusera mer på detaljer kring spårläggning och observation av hundens arbete.

Innan man startar på ett officiellt viltspårprov måste man ha förvissat sig om att hunden kan grunderna, det är någonting man måste öva för och det finns inte utrymme för att chansa på att göra en provstart med en otränad hund. Provspåren är 600 - 700 meter långa, inte ett långt spår att genomföra för en van spårhund men en mäktig distans för en orutinerad hund. Det är alltid bättre att förbereda sig för att kunna mer än vad som krävs, därför bör hundarna i mitt tycke behärska ca 1 km långa spår i varierande terräng med minst 6 skarpa vinklar (90 grader vinklar). Hunden skall arbeta självständigt utan stöd från föraren och föraren skall ha god kännedom om hur den egna hunden fungerar i arbete, de skall vara ett väl fungerande ekipage.

Före vi går in på träning och krav för provstart... låt oss gå igenom hur viltspårproven är uppbyggda och hur regelverket ser ut i stora drag...

Anlagsklass och öppen klass

Viltspårproven arrangeras i två klasser, anlagsklass (AKL) och öppen klass (ÖKL). Första gången hunden startar på prov skall den anmälas i AKL, för start i ÖKL grävs att hunden erhållit Godkänd i AKL. När hunden väl blivit Godkänd i AKL behöver den inte gå tillbaka till denna klass, godkännandet är inte tidsbegränsat eller liknande. I båda klasserna gäller att spåren är 600 - 700 meter långa, spåren läggs med viltdel från klövvilt eller något av de stora rovdjuren (observera att för viltdelar av rovdjur gäller att de skall uppfylla kravet om CITES-intyg) samt ca 2 dl outspätt blod.

I anlagsklass provas hunden på ett spår som legat i 2 - 5 timmar. Spåret har 5 sträckor och 4 skarpa vinklar. På en sträcka finns ett bloduppehåll på ca 20 meter (endast viltdelen släpas, inget blod stämplas ut). Spårets start är utmarkerad och hunden påvisas spårstarten. Hunden har 30 minuter på sig att genomföra spåret. Hundens prestation prissätts med Godkänd eller Icke Godkänd.

I öppen klass skall spåret vara nattgammalt och ha legat i 12 - 24 timmar. Spåret har 5 sträckor och 4 vinklar varav 3 skarpa vinklar och 1 återgångsvinkel. I öppen klass skall hunden ta upp spåret i en sökruta, den anvisas inte på spårstarten. Sökrutan är 25 x 25 meter och är uppmärkt. I slutet av spåret, 50 - 100 meter från spårslutet sker en skottprövning, skottet avlossas med startpistol 9 mm eller med hagelvapen. Hunden har 45 minuter på sig att genomföra spåret. Hundens prestation prissätts med 1:a, 2:a, 3:e eller 0:a pris. Särdeles god prestation som leder till 1:a pris kan också tilldelas Hederspris (HP).

Båda klasserna kan arrangeras som rörligt prov eller ordinarie prov. Rörligt prov sker under hela året förutsatt att det är snöfritt vid spårläggning. Har det snöat efter spårläggning får provet genomföras även om det kommit snö. Varje hund får endast starta en gång per dygn, i övrigt får den starta obegränsat antal gånger på rörliga prov. Rörligt prov avtalas om tid och plats för provet domare och hundförare emellan, endast aktuella ekipaget startar och får sitt resultat direkt efter provet. Ordinarie prov utlyses datum och plats i förväg, flera ekipage deltar och man får också en placering sinsemellan utöver sitt individuella resultat. Ordinarie prov sätter högre press på ekipaget såtillvida att man får väntetid innan sitt prov, miljön är mer stressad med flera hundar och förare på plats. Detta är bra för ekipaget att klara av, det är bra träning för hunden att kunna genomföra spårarbetet trots yttre störningar i samband med provet.

Bedömning av spårprov

Den största vikten vid bedömningen av ett viltspårprov läggs vid hundens förmåga att spåra. Hunden skall visa intresse att självständigt påbörja och genomföra spårarbetet. Det är önskvärt om hunden uppvisar ett beteende som gör det lätt att följa dess arbete, det vill säga att hunden genom sitt kroppsspråk tydligt kommunicerar vad den gör under spårarbetet. Hunden skall självmant reda ut tappter (när hunden tappar spåret skall den själv på ett metodiskt sätt försöka återfinna spåret). Det är positivt om hunden har ett effektivt tapptarbete och genom att ringa söker sig tillbaka på spåret.

Hundens självständighet under spårarbetet bedöms, hunden skall arbeta utan styrning av föraren, hunden får endast uppmuntras av föraren verbalt i övrigt skall föraren följa med hunden utan att aktivt stödja eller styra den. Domaren ingriper och återför ekipaget till spåret om risk föreligger att hunden växlar över på ett annat spår, om hunden inte återfinner spåret trots ett långvarigt tapptarbete eller om föraren begär återsättning. Varje ingripande från domaren nedsätter prisnivån ett steg. Om hunden växlar över på färskt spår av vilt (viltstörning) och detta av föraren kan konstateras på hundens beteende medges en återsättning i samband med detta utan att prisnivån påverkas.

Arbetstempot skall inte vara för högt men inte heller för långsamt. Om hunden arbetar så ivrigt stretar eller flåsar under spårningen är arbetstempot för högt, detta föranleder diskvalificering (0:a pris), detsamma gäller om hunden börjar ge drevskall under spårarbetet. Det finns ingen tid som hundens spårarbete ej får underskrida, i de fall hunden anses gå för fort måste detta bedömas från fall till fall och domaren måste ta ställning till om hunden arbetar i ett för eftersök godtagbart tempo, det vill säga tempot är sådant att man hinner observera omgivningen och under ett verkligt eftersök skulle ha möjlighet att observera det skadade viltet. Hundar som arbetar så långsamt att de överskrider den maximala tidsgränsen tilldelas också 0:a pris. Hund som arbetar i ett något högt eller något långt tempo men inte så avvikande att det anses diskvalificerande kan prisnedsättas.

Skottprövning genomförs i nuläget i öppen klass och sker genom att domaren går fram framför ekipaget (ca 15 meter) och avlossar ett skott i spårets längdriktning. Hunden skall villigt återuppta spårarbetet efter skottet och fullfölja spårningen. Viss positiv reaktion, iver, tolereras. Däremot skall hund som uppvisar skotträdsla, okontrollerbar upphetsning eller efter skottet inte återupptar spårningen tilldelas 0:a pris. Godkänd skottprövning krävs för samtliga prisnivåer i ÖKL.

Lär känna din hund

Av stor vikt för framgång på prov är att du som förare kan samarbeta och läsa av din hunds signaler. Det är viktigt att lära känna din hunds arbetsmönster, hur arbetar hunden när den går i spåret och hur gör hunden när den får tappt? Hur beter sig hunden när den växlar över till ett färskare, naturligt spår av vilt? Hur fungerar hunden när den närmar sig spårslutet? Dessa frågor bör du kunna besvara om din egen hund, och det enda sättet att komma fram till svaret är mängdträning.

Generellt sätt är hundar som spårar i markvittring enklare att läsa av än hundar som spårar i vindvittring. Vindspårande hundar är mer yviga och har ofta en högre benägenhet att gena i vinklar för att den känner vindvittringen från nästkommande sträcka. Här krävs väldigt mycket övning för att se skillnaden på hunden genar eller går i spårkärnan, ibland är det helt omöjligt. En markspårande hund har ofta nosen väldigt nära marken när den går i spårkärnan, och om den genar eller arbetar på tappt höjer den nosen något. Växlar hunden över på spåret från ett äkta vilt djur blir den generellt sätt något ivrigare och man får "mer tryck i linan". Många hundar går upp i vind när de närmar sig spårslutet, men långtifrån alla. Detta är dock inte en exakt vetenskap och det finns alltid undantag, det enda sättet att ta reda på hur just din hund arbetar är att spåra mycket med den i varierande miljöer och med varierande upplägg på spåren.

Din kännedom om hur din hund arbetar kan vara avgörande på ett spårprov, att du kan observera om hunden växlar över på vilt och du kan få en återsättning som ej påverkar prissättningen istället för att ni irrar iväg långt från spåret och får ett prisnedsättande ingripande från domaren till exempel.

Svårigheter på spårprov

Det enskilt svåraste momentet för de flesta hundar som startar på viltspårprov är återgångsvinkeln i ÖKL. En återgångsvinkel är konstruerad som så att man fortsätter framåt ca 15 meter förbi där vinkeln mot den nya sträckan är tänkt att vara, sedan går tillbaka utan att bloda parallellt med spåret och sedan vinklar av, bloduppehållet skall fortsätta 20 meter in på nästkommande sträcka. Det är många hundar som har svårt att hitta tillbaka och ta vinkeln, många fortsätter gärna framåt och börjar söka efter spåret där. För att lösa denna typ av vinklar behöver hunden ofta ett väldigt effektivt tapptarbete där den metodiskt ringar allt större cirklar och då till slut går på spåret. Om hunden förspringer sig, går för långt framåt, stanna och håll linan så hunden inte kommer vidare, ofta börjar den då ringa själv men om den inte gör det så hjälp den att ringa. Ta hunden i kort lina och gå med den i successivt större cirklar tills den markerar att den återfunnit spåret och återupptar.

Träna mycket på att spåra vinklar rent generellt, särskilt för ivriga hundar och hundar som spårar i vind har ofta väldigt lätt för att gå ut för långt i vinklar och måste då arbeta sig tillbaka. Man förlorar tid på om hunden i varje vinkel går för långt och måste leta sig tillbaka, och om hunden förspringer sig i flera vinklar kan det dra ner helhetsintrycket på dess spårarbete och sänka prisvalör på ett prov.

Övergångar mellan olika terrängavsnitt är en generell svårighet under spårning. Det är ingenting som man märker av hos en rutinerad hund, eftersom den lärt sig hur den skall hantera det, men det är någonting man behöver träna mycket på för att förbereda sin hund. Öppna ytor är svårare att spåra än skogsbevuxna, eftersom spåret påverkas mer av väder och vind på den öppna ytan och därför förflyttar sig i sidled samt dunstar i solen och så vidare. Hårda ytor är svårare att spåra än blöta, mjuka underlag, detta eftersom mjukt underlag suger upp doftpartiklar så att doften ligger kvar medan hårda ytor inte suger upp och därför är doften mer benägen att dunsta bort eller föras bort av vind. Träna många spår i varierande terräng som från skog och ut på hygge eller myr och tillbaka igen. Försök även variera träningen med att lägga så kallade hårda spår ibland som går helt eller till stor del på vägar, berghällar eller andra hårda underlag.

Hunden skall arbeta i ett lagom tempo i linan, den skall inte dra och släpa fram föraren genom skogen men den skall heller inte vara så loj att det ger intryck av att den är ovillig att spåra. Tempot ska vara tillräckligt lugnt för både föraren och den/de medföljande skall kunna observera vad som sker i miljön (jämför med ett riktigt eftersök där man vill kunna observera om det skadade djuret ligger någonstans eller hur det ser ut när det går undan och så vidare, eller hinna se eventuella spårtecken som hunden markerar) men man vill att hunden ger ett självsäkert intryck och har intresse och vilja att fortsätta framåt. Det är ofta svårt att hitta ett idealtempo, men tänk på att träna hunden att anpassa sig till ditt tempo när ni rör er i skog och mark, detta kan ni träna både under spårning och till vardags när ni promenerar. Tänk även på att hålla hunden i god fysisk kondition så att den orkar genomföra spåret oavsett terräng.

Slutligen...

Var inte rädd för att träna mycket med hunden, men variera upplägget som spårets längd och terrängen så att hunden inte tröttnar. Lär dig läsa av hur just din hund arbetar, ge den tid att växa med uppgiften och ha inte för bråttom innan ni börjar satsa mot prov. Förvissa dig först om att hunden klarar det. Sedan kan allting ändå hända på ett prov och det kan hända saker ändå som fäller ert spårarbete, men det är bra att åtminstone veta att man gjort sitt bästa för att förbereda sig själv och hunden.

Provregler för viltspårprov

Posted in Viltspår.